Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden QPS Works BV

Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 65229568

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten/producten.
 2. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid QPS Works BV, zoals ingeschreven in het handelsregister onder nummer 65229568 en alle aan haar verbonden vennootschappen door wie deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 3. Overeenkomst(en): de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst waarbij Opdrachtnemer op verzoek en ten behoeve van Opdrachtgever werkzaamheden verricht en/of diensten en/of producten levert.
 4. Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever tezamen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten, aanbiedingen en alle door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Opdrachtnemer voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Indien er toch voorwaarden van Opdrachtgever schriftelijk van toepassing worden verklaard door Opdrachtnemer, dan gelden die Voorwaarden van Opdrachtgever slechts voor die betreffende opdracht en niet daaropvolgende opdrachten. Bij strijdigheid van deze algemene voorwaarden en de door de Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen de nietige of vernietigde bepalingen dan in overleg vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij en indien zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen. Alleen wijzigingen die schriftelijk zijn overeengekomen, zijn rechtsgeldig.
 6. Indien op een Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard, stemt Opdrachtgever in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op eventuele latere Overeenkomsten, tenzij later schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 3 – Aanbiedingen en Offertes

 1. Alle aanbiedingen en/of offertes c.q. prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte uitdrukkelijk anders blijkt. Alle offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening, tenzij uit de offerte uitdrukkelijk anders blijkt. Indien er binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte geen schriftelijke Overeenkomst tot stand is gekomen, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en andere condities te wijzigen.
 2. Toezending van offertes, prijsopgaven en/of andere documentatie verplicht Opdrachtnemer niet tot acceptatie van de opdracht. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om opdrachten en Overeenkomsten zonder opgave van redenen te weigeren en/of te beëindigen.

Artikel 4 – De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt pas bindend, zodra deze schriftelijk is bevestigd door Opdrachtnemer.
 2. Indien Opdrachtgever een opdracht niet schriftelijk heeft bevestigd, maar er desondanks wel (stilzwijgend) mee instemt dat Opdrachtnemer start met het uitvoeren van de opdracht, dan zal de inhoud van de afgegeven aanbieding/offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend, indien Opdrachtnemer deze schriftelijk heeft bevestigd.
 3. Afspraken en of Overeenkomsten die zijn gemaakt met ondergeschikte leden van het personeel van Opdrachtnemer binden Opdrachtnemer niet, voor zover deze niet schriftelijk door een tekeningsbevoegde van Opdrachtnemer zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers die niet tekeningsbevoegd zijn.
 4. Opdrachtnemer gaat uit van de gegevens die Opdrachtgever aan haar ter beschikking stelt. De door Opdrachtnemer opgenomen gegevens bij aanbieding/offerte of Overeenkomst, worden als juist gezien, tenzij Opdrachtgever hier schriftelijk correcties op aanbrengt, voordat Opdrachtnemer uitvoering geeft aan de Overeenkomst. Tussentijdse wijzigingen vanuit Opdrachtgever geschieden enkel schriftelijk.
 5. Wanneer een Overeenkomst wordt uitgevoerd namens meer dan 1 Opdrachtgever, dan is iedere Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 6. De medewerkers van Opdrachtnemer valt met betrekking tot de aansturing onder de verantwoording van opdrachtgever. Tevens is Opdrachtgever verantwoordelijk Inzake Veiligheid, Gezondheid, Milieu en de juiste werkomstandigheden.

Artikel 5 – Prijzen ,Tarieven en Facturering

 1. Alle Overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen en alle prijzen zijn exclusief btw en eventuele reis- en parkeerkosten, tenzij anders vermeld.
 2. De door Opdrachtnemer in zijn aanbieding opgegeven prijzen en/of tarieven zijn gebaseerd op de kostprijs op het moment van de aanbieding. Indien de kostprijs nadien verhoging ondergaat, is Opdrachtnemer gerechtigd een dienovereenkomstige tariefverhoging aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Indien Opdrachtnemer extra werkzaamheden, meer uren (inclusief overuren), extra kosten e.d. op verzoek van Opdrachtgever verricht, resp. maakt dan overeengekomen, ongeacht of dit uitdrukkelijk vooraf schriftelijk is overeengekomen of niet, is Opdrachtnemer gerechtigd daarvoor de kosten, de toeslagen en/of de bij Opdrachtnemer geldende (overuren-)tarieven, aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. De opdrachtnemer zal aan het eind van iedere week de opdrachtgever een factuur doen toekomen, betreffende verrichte werkzaamheden over die week.
 5. Indien Opdrachtgever een opdracht heeft verstrekt aan Opdrachtnemer, dan kan deze opdracht slechts geannuleerd worden minimaal 5 (vijf) dagen voordat de opdracht aanvangt. Indien de opdracht door Opdrachtgever niet tijdig is geannuleerd, worden de kosten daarvan in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

Artikel 6 – Betaling

 1. Betalingen, ook die in termijnen, dienen zonder aftrek of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Reclamaties, klachten of bezwaren omtrent de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum middels aangetekend schrijven bekend te worden gemaakt, tenzij de ontvangst van de schriftelijke mededeling is bevestigd door Opdrachtnemer. Indien dit niet binnen deze termijn plaatsvindt, wordt de factuur correct geacht en kan Opdrachtgever geen rechten meer ontlenen aan enig klachtrecht ten aanzien van de factuur en de inhoud daarvan.
 3. Klachten of bezwaren over een factuur van Opdrachtnemer c.q. diensten en/of werkzaamheden schorten de betalingsverplichting niet op. Dit voorgaande geldt niet geheel indien Opdrachtgever een consument is: In het geval een consument niet tijdig betaalt vanwege een klacht of vermeend gebrek, is hij slechts gerechtigd om het bedrag in te houden dat betrekking heeft op het betwiste gedeelte.
 4. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. Indien Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer incassomaatregelen moet nemen is Opdrachtgever buitengerechtelijke kosten conform de Wet Incassokosten verschuldigd. In het geval van een handelsovereenkomst als bedoeld in artikel 6:119a lid 1 BW is direct na vervaltermijn van de factuur een vergoeding van kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte verschuldigd van 15% van het verschuldigde, en ten minste €75,00, nog voordat een aanmaning is verstuurd. Ten slotte is Opdrachtgever alle andere kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, verschuldigd indien Opdrachtnemer maatregelen moet nemen om haar vordering te incasseren.
 6. Elke betaling strekt steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande facturen, ongeacht of Opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen en alle vorderingen die Opdrachtnemer op
 2. Opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2, volledig zijn betaald.
 3. Door Opdrachtnemer geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Opdrachtnemer mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die Opdrachtgever uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
 4. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 6. Voor het geval Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die zaken terug te nemen. Indien Opdrachtgever niet meewerkt aan het uitvoeren van het eigendomsrecht van Opdrachtnemer, dan is Opdrachtgever per dag een boete van 10% van de totale aanneemsom verschuldigd, zolang Opdrachtgever in gebreke is.
 7. Opdrachtnemer heeft het recht om al haar geleverde zaken terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige Opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
 8. Voornoemde onder 1 t/m 6 opgenomen bepalingen laten de overige aan de verkoper toekomende rechten onverlet.

Artikel 8 – Beëindiging

 1. Indien een der partijen toerekenbaar tekort schiet (wanprestatie) bij de uitvoering van de overeenkomst, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling heeft aangevraagd, is de andere partij, na schriftelijke in gebreke stelling daartoe, waarbij een redelijke termijn zal worden gesteld om de tekortkoming op te heffen, gerechtigd direct de overeenkomst te ontbinden, waarbij de tekort schietende partij schadeplichtig zal worden tot maximaal één (1) maal de aanneemsom.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Behoudens bepalingen van dwingend recht, alsmede met inachtneming van de algemenenormen van redelijkheid en billijkheid, is Opdrachtnemer niet gehouden tot enigevergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan deuitzendkracht of aan zaken dan wel personen bij of van Opdrachtgever of een derde, welkeschade is ontstaan als een gevolg van:
 2. De terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door Opdrachtnemer aan deOpdrachtgever, ook wanneer mocht blijken dat die uitzendkracht niet blijkt te voldoen aan dedoor Opdrachtgever aan hem gestelde vereisten;
 3. Eenzijdige opzegging van de uitzendovereenkomst door de uitzendkracht;
 4. Toedoen of nalaten van de uitzendkracht, de Opdrachtnemer zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de uitzendkracht;
 5. Eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor enige directe schade is inieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot 50% van het betreffende gefactureerde dan wel tefactureren bedrag. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is Opdrachtnemernimmer aansprakelijk.
 6. Opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaaldekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
 7. In ieder geval dient Opdrachtgever de Opdrachtnemer te vrijwaren tegen eventuelevorderingen van de uitzendkracht of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1van dit artikel geleden door die uitzendkracht of derden.
 8. De in leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen tevervallen, als er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemeren/of diens leidinggevend personeel.
 9. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk,eventuele schade van Opdrachtgever ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend hetrecht van Opdrachtnemer maatregelen te treffen die eventuele schade kanvoorkomen dan wel beperken.

Artikel 10 – Geheimhouding

 1. Partijen en hun medewerkers zijn gedurende en na beëindiging van de overeenkomst jegens elkaar verplicht tot geheimhouding inzake alle informatie die ofwel als vertrouwelijk is aangemerkt dan wel, blijkend uit de aard van de informatie, in redelijkheid geacht mag worden vertrouwelijk te zijn.

Artikel 11 – Non-concurrentie

 1. Het is ieder der Partijen verboden zowel gedurende als tot één (1) jaar na beëindiging van de overeenkomst medewerkers van de andere partij in dienst te nemen noch direct noch indirect te benaderen, hetzij met een verzoek tot indiensttreding, hetzij met een verzoek tot het voor eigen rekening verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de eigen onderneming. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 12 – Intellectueel Eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend auteursrechten en merkrechten, die rusten op de door Opdrachtnemer geleverde producten en/of diensten, zijn en blijven uitsluitend eigendom van Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever erkent en respecteert deze rechten en zal daarop geen inbreuk maken.
 3. Indien Opdrachtgever, ondanks het voorgaande, toch op enige wijze inbreuk maakt op rechten van intellectuele eigendom van Opdrachtnemer, verbeurt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een direct opeisbare boete van €2.500,00 per overtreding, alsmede per dag dat de overtreding voortduurt. Daarnaast behoudt Opdrachtnemer zich het recht om voor alle schade die hij als gevolg van eigen inbreuk op aan hem toekomende rechten van intellectuele eigendom lijdt of nog zal lijden, op Opdrachtgever zal verhalen.

Artikel 13 – Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn Partijen bevoegd om zonder tussenkomst van de rechter de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Partijen tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken voorzien of niet-voorzien, waarop Partijen geen invloed kunnen uitoefenen, en waardoor Partijen (tijdelijk) niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, waaronder in ieder geval begrepen werkstakingen, bedrijfsblokkades, prik- of stiptheidacties, vertraagde verstrekking aan partijen van bij derden bestelde diensten, stroom- en/of telefoonstoringen en overstromingen e.d.
 2. Opdrachtnemer is bij gedeeltelijke ontbinding gerechtigd om de door hem reeds uitgevoerde werkzaamheden c.q. reeds geleverde goederen of diensten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 14 – Overige

 1. Op alle geschillen tussen Partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan   een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.